Location:Sonoma, California USA
Ebay ID:holson_adi

Kyosho Inferno MP-5
Kyosho SuperTen Four II w/ OS .26
Kyosho SuperTen with Novarossi .12
Kyosho Inferno DX
Tamiya SLK M-02
Tamiya CR-V
Tamiya GTX Porsche 911 GT1 with OS .15 CV-X

My Tamiyaclub friends...