Location:Dortmund, Germany

Tamiya Fox & Kyosho Fantom

My Tamiyaclub friends...