Kyosho Nostalgic Shelby Daytonna Body - Tamiya RC & Radio Control Cars
Status: Ebay Auction
Date: 2-Sep-2017
View on ebay
Back to trades

Body only

-